Алесь Пашкевiч

Вершы

З новай кнiгi «Скiнiя»

 

Алесь Пашкевiч
     
 

* * *

У ста вершах забыў сказаць,
пра што сёння прамовiць бяруся:
для Еўропы я – сцiплы зяць,
горкi пасынак – Беларусi.

Прадзед землi дзiвiў канём, –
ганарыстым, як вецер зорны,
шлюбаваў сталь сякеры з агнём
у старэчым вясковым горне.

Яго iскры – у зрэнках маiх,
а вуголле – у сэрцы iрдзее!
Толькi ж молат стамiўся й зацiх,
а засну – спакушае надзея:

што не зрокся i ўнук зямлi –
узараўшы нябёсы болем,
на чырвоным арле-канi
праiмчуся бялюткiм полем;

што не вечны ў грудзях кашчэй,
што ў нябыт павядуць не першым,
што чарнiла святых начэй
яшчэ хопiць
на дзесяць
вершаў.


* * *

У срэбры снежнага раздолля
прыйшла, нiбыта каляда, –
мая крыклiвая нядоля,
мая маўклiвая бяда.

Я на журбы тваёй парадзе
вандроўнiк вечны й першы госць,
маё чароўнае бязладдзе,
маё суладдзе-прыгажосць.

Мне снiўся голас твой вiтальны
на нiзкiм ложку з крышталю:
– Штоноч падманваючы тайна,
я i кахаю, i люблю...

Каханню нашай ноччу цесна:
мы выснiм ранiцай яшчэ, 
як сакавiк са снегу-цеста
калюгаў дранiкi пячэ... 


* * *

Прывяжы мяне, любае неба,
ланцугамi далёкiх зор.
На вяршынях спакойных гор 
пералетаваць шчасцю трэба.

Падары мне пiвонi карону 
ў дыяментах случанскiх рос 
i кашулю пашый навырост – 
абярэгам хай будзе да скону.

Знай: за паркам, на храмным узвышшы, 
даўганогая хвойка мая 
на скрыжалях травы-дывана 
голкай-пёркам пасланне мне пiша.


* * *

Што жывём мы ў свабодным палоне – 
не вiноўны нi раб, нi прарок.
Па-суседску даруй, дзядзька-клёне, 
што я пiў твой даверлiвы сок.

Вы прабачце, стаптаныя гонi, 
мой няроўны пракос – 
                    як ручнiк.
Выцiраў iм стамлёныя скронi 
жнiўны дождж, непакорца-даўжнiк.

Браў у рукi ён хмару-сявеньку, 
пазычаў у азёр мех зярнят, – 
са старэнькай маланкай-кавенькай 
расцiраў мазалi сваiх пят...

Вольны ў свеце адзiн хiба вецер, 
ды i той разгубiўся, знямог: 
натамiўся, змятаючы смецце, 
i аслепнуў – ад бiблiй дарог. 

* * *

Вецер б’ецца-лiпне ў соты 
вокнаў шматпавярховiка.
Вечар топча сцёртым ботам 
светлафора-чырвонагаловiка.

Маладзiк жа па-над пушчай 
з нас, лiслiвых, крывiцца, – 
як арэхi, зоркi лушчыць 
тлуста-жоўтай скiвiцай.

Сыпле знiчкi, бы лушпiнне, 
у прыпол да ранiцы – 
i знявечанай айчыне 
ў вочы пасмiхаецца...


* * *

Па-над хатай маёй – 
                  галубы, як пялёсткi аблокаў, 
каля ганку майго – 
                  бы кентаўры, вятры.
Хоць я ў марах завейных i лётаў высока, – 
усё роўна малiўся каленям гары.

Я хадзiў па ўспамiнах растрачаных вёснаў, 
лабiрынтамi зор наталяў мазалi.
Вязы – як два лёсавы вёслы – 
човен хаты маёй па нябёсах вялi.

Знiчкi-рыбы лавiў – плёскат голек пачулi...
На далонях гары зноў збiраў галубоў, 
каб у верш, як калiсьцi ва ўзоры кашулi, 
мне прыносiлi з нiў васiлькову любоў.


 
     
     
     
  Гасцеўню наведалi:  
  Генадзь Пашкоў  
  Вершы  
  Лявон Вашко  
  Абы цiха. Апавяданне  
  Аксана Спрынчан  
  Вершы  
  Алесь Масарэнка  
  Вершы
Адзiнокi. Прыпавесць